FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

पद
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
शाखा:
कोठा नं:
१९
ईमेल:
swargadwarimunicipality01@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
086400101, 9857836101
कार्यबिवरण:
पद
जनस्वाथ्य अधिकृत
शाखा:
स्वास्थ्य शाखा
कोठा नं:
15
ईमेल:
swargadwarimunicipality01@gmail.com, kcdb075@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9843018656
कार्यबिवरण:
पद
लेखा अधिकृत
शाखा:
आर्थिक प्रशासन शाखा
कोठा नं:
ईमेल:
dhanbdroli45@gmail.com, swargadwarimunicipality01@ gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
०८६४००१०१, 9857822441
कार्यबिवरण:
पद
इन्जिनियर
शाखा:
प्राबिधिक शाखा
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimunicipality01@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
+9779845411635
कार्यबिवरण:
पद
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
शाखा:
सूचना प्रबिधि शाखा
कोठा नं:
ईमेल:
subedi.saundarya@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
086400117, 9849908857
कार्यबिवरण:
पद
जनस्वाथ्य निरिक्षक
शाखा:
स्वास्थ्य शाखा
कोठा नं:
ईमेल:
durgaprasadgorathokee@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9867954034
कार्यबिवरण:
पद
रोजगार संयोजक
शाखा:
रोजगार शाखा
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimunicipality01@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9857836508
कार्यबिवरण:
पद
सि.अ.न.मी. निरिक्षक
शाखा:
स्वास्थ्य शाखा
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimunicipality01@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9847837797
कार्यबिवरण:
पद
वडा सचिब
शाखा:
वडा नं ३
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwareemun3@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9849889040
कार्यबिवरण:
पद
लेखापाल
शाखा:
आर्थिक प्रशासन शाखा
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimunicipality01@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9866919046
कार्यबिवरण:
पद
ना.सु
शाखा:
योजना तथा अनुगमन शाखा
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimunicipality01@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9844962550
कार्यबिवरण:
पद
वडा सचिब
शाखा:
वडा नं १
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimun01@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9841127251
कार्यबिवरण:
पद
वडा सचिब
शाखा:
वडा नं २
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimun02@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9857077309
कार्यबिवरण:
पद
वडा सचिब
शाखा:
वडा नं ४
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimun04@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9861191496
कार्यबिवरण:
पद
वडा सचिब
शाखा:
वडा नं ५
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimun07@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9847870557
कार्यबिवरण:
पद
वडा सचिब
शाखा:
वडा नं ६
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimun06@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9849097198
कार्यबिवरण:
पद
वडा सचिब
शाखा:
वडा नं ७
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimun07@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9847887592
कार्यबिवरण:
पद
वडा सचिब
शाखा:
वडा नं ९
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimun09@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9860429882
कार्यबिवरण:
पद
महिला बिकाश निरिक्षक
शाखा:
महिला तथा बालबालिका शाखा
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimunicipality01@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
+9779869578524
कार्यबिवरण:
पद
पशु प्राबिधिक
शाखा:
पशुपन्छी बिकास शाखा
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimunicipality01@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9845585032
कार्यबिवरण:
पद
अमिन
शाखा:
नक्सापास उपशाखा
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimunicipality01@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9848236721
कार्यबिवरण:
पद
सव इन्जिनियर
शाखा:
वडा प्राबिधिक ८ नं वडा कार्यालय
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimun08@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9848542170
कार्यबिवरण:
पद
सहायक कम्प्युटर अपरेटर
शाखा:
आर्थिक प्रशासन शाखा
कोठा नं:
ईमेल:
shyamsundar.mukhiya@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9863873061
कार्यबिवरण:
पद
सव इन्जिनियर
शाखा:
कोठा नं:
ईमेल:
yuvrajkoirala18@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9863149498
कार्यबिवरण:
पद
शिक्षा शाखा प्रमुख
शाखा:
शिक्षा शाखा
कोठा नं:
ईमेल:
gcprem14@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9867504892
कार्यबिवरण:
पद
एम.आई.एस. अपरेटर
शाखा:
पंजीकरण शाखा
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimunicipality01@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
९८४७८७८७५४
कार्यबिवरण:
पद
एम.आई.एस. अपरेटर
शाखा:
पंजीकरण शाखा
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimunicipality01@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
९८४७४२७३१२
कार्यबिवरण:
पद
रोजगार सहायक
शाखा:
रोजगार सेवा केन्द्र
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimunicipality01@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9864721207
कार्यबिवरण:
पद
स.ले.पा.
शाखा:
आर्थिक प्रशासन शाखा
कोठा नं:
ईमेल:
magar.tanka054@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
९८६३४१२९९९
कार्यबिवरण:
पद
पशु प्राबिधिक
शाखा:
पशुपन्छी बिकास शाखा
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimunicipality01@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9855046321
कार्यबिवरण:
पद
ना.प्रा.स
शाखा:
कृषि बिकास शाखा
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimunicipality01@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9846892047
कार्यबिवरण:
पद
ना.प्रा.स
शाखा:
कृषि बिकास शाखा
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimunicipality01@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9846933904
कार्यबिवरण:
पद
सव ओभरसियर
शाखा:
वडा प्राबिधिक ९ नं वडा कार्यालय
कोठा नं:
ईमेल:
umamahatara22@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9868295363
कार्यबिवरण:
पद
ना.प.से.प्रा.
शाखा:
स्वास्थ्य शाखा
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimunicipality01@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9847837797
कार्यबिवरण:
पद
फिल्ड सहायक
शाखा:
पंजीकरण शाखा
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimunicipality01@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9866835496
कार्यबिवरण:
पद
ना.प्रा.स
शाखा:
कृषि बिकास शाखा
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimunicipality01@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9867004601
कार्यबिवरण:
पद
सव ओभरसियर
शाखा:
वडा प्राबिधिक ५ नं वडा कार्यालय
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimun05@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9847888731
कार्यबिवरण:
पद
ना.प्रा.स
शाखा:
कृषि बिकास शाखा
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimunicipality01@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9847820771
कार्यबिवरण:
पद
सव इन्जिनियर
शाखा:
रोजगार शाखा
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimunicipality01@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9844919112
कार्यबिवरण:
पद
सव ओभरसियर
शाखा:
जिन्सी शाखा
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimunicipality01@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9847821939
कार्यबिवरण:
पद
सव ओभरसियर
शाखा:
प्रशासन शाखा
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimunicipality01@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9847827897
कार्यबिवरण:
पद
सव इन्जिनियर
शाखा:
वडा प्राबिधिक ३ नं वडा कार्यालय
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwareemun3@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
९८४७११९३३२
कार्यबिवरण:
पद
कार्यालय सहयोगी
शाखा:
कोठा नं:
ईमेल:
swargadwarimunicipality01@gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9847925085
कार्यबिवरण:
पद
सवारी चालक
शाखा:
चालक
कोठा नं:
ईमेल:
फोन / एक्टेन्सन नम्बर:
9867010051
कार्यबिवरण:

Poll

नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?