FAQs Complain Problems

स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको एन २०७४

Poll

सम्पति कर प्रणाली अनलाइन हुदा सेवा कस्तो लाग्छ ?