FAQs Complain Problems

धन बहादुर ओली

ईमेल: 
dhanbdroli45@gmail.com, swargadwarimunicipality01@ gmail.com
फोन / एक्टेन्सन नम्बर: 
०८६४००१०१, 9857822441
शाखा/महाशाखा: 
आर्थिक प्रशासन शाखा

Poll

नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?