FAQs Complain Problems

नगर प्रमुख द्वारा स्वर्गद्वारी नगरपालिका वडा नं ७ का स्थानीय लाई टिन वितरण गर्दै

स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको खरको छाना विस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत यस नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री नेत्र बहादुर रोका क्षेत्री द्वारा स्वर्गद्वारी नगरपालिका वडा नं ७ का स्थानीय लाई टिन वितरण गर्दै गर्दाको तस्बिर

 

http://swargadwarimun.gov.np/content/%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0-%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%96-%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%97%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80-%E0%A4%A8%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B5%E0%A4%A1%E0%A4%BE-%E0%A4%A8%E0%A4%82-%E0%A5%AD-%E0%A4%95%E0%A4%BE-%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A5%80%E0%A4%AF-%E0%A4%B2%E0%A4%BE%E0%A4%88-%E0%A4%9F%E0%A4%BF%E0%A4%A8-%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%B0%E0%A4%A3-%E0%A4%97%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A6%E0%A5%88-0